RISICUM Snabblån

Smslån på 500 - 12 000 kronor i upp till 90 dagar. Som ny kund kan du låna upp till 4 000 kronor räntefritt!

Första lånet upp till 4 000 kronor är räntefritt, du betalar endast uppläggningsavgift.

Låna pengar hos RISICUM Krav på dig som låntagare:
 • Minst 18 år
 • Folkbokförd i Sverige i minst 2 år
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Registrerat mobiltelefonabonnemang, E-legitimation eller Nordea personkonto
 • Taxerad inkomst om minst 24 000 kronor
Uppgifter om Risicum:
 • Risicum Capital AB, Frösundaviks allé 15, 4 Tr. 169 70 Solna
 • 08-655 36 65
 • kundtjanst@risicum.se
 • Webbsida: www.risicum.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • Låna 11 000 kr kostar:
 • Låna 12 000 kr kostar:
 • 125 kr
 • 250 kr
 • 350 kr
 • 450 kr
 • 600 kr
 • 700 kr
 • 800 kr
 • 900 kr
 • 1000 kr
 • 1100 kr
 • 1200 kr
 • 2967 kr
 • 3165 kr
Gå vidare till Risicum

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 5 000 kronor i 30 dagar och en kostnad på 700 kronor blir det totala beloppet att återbetala 5 700 kronor. Den effektiva räntan blir då 392%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR RISICUM Fullständiga villkor för Risicum

Avgifter. För lånet är låntagaren skyldig att erlägga en uppläggningsavgift. Uppläggningsavgiften uppgår till 200 kr för samtliga lån under 30 dagar. För lån under 60 och 90 dagar uppgår uppläggningsavgiften till 400 kr. För hantering av begäran av framflyttning av förfallodag uttas en tillkommande administrativ avgift på 100 kr.

Återbetalning. Kredittagaren ska återbetala lånet till av kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Förfallodagar och belopp anges vid lånetillfället, samt står på fakturan. Betalningen ska vara kreditgivaren tillhanda på förfallodagen. Om detta datum inte är en bankdag så ska betalningen vara kreditgivaren tillhanda på närmaste därefter följande bankdag. Återbetalningsbeloppet består av amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel. Det exakta beloppet som förfaller till betalning varje månad framkommer i konsumentkreditavtalet. Låneansökande uppger önskad avbetalningsplan i samband med låneansökan, och kreditgivaren har rätt att godkänna, förkasta eller erbjuda en alternativ avbetalningsplan. Låntagaren kan ansöka om framflyttning av förfallodag med 14 dagar. Kreditgivaren bedömer självständigt om förlängning skall medges eller inte. För hanteringen av en sådan begäran uttas en särskild hanteringsavgift enligt vad som anges under punkten 5 och ränta utgår under hela kredittiden.

Ränta. Kredittagaren ska betala ränta till kreditgivaren efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Räntan som tillämpas är fast och ändras därmed inte under avtalstiden. Exempel på den effektiva årsräntan beräknat enligt KO:s riktlinjer:
Lånebelopp 3000 kr och lånetid 30 dagar, effektiv årsränta 447,63%
Lånebelopp 5000 kr och lånetid 30 dagar, effektiv årsränta 392,43%

För nya kunder kan avtal träffas om att lån upp till 2 000 kr ska vara räntefritt. Lånetiden är då 30 dagar och förfallodagen inträffar därför 30 dagar efter utbetalningsdagen. Med nya kunder avses kunder som inte tidigare beviljats lån i OK Money, Lånbutiken eller Risicum. Om en kund tar ett räntefritt lån men samtidigt lånar belopp utöver 2 000 kr, räknas beloppet därutöver som ett separat lån från det räntefria lånet (som är 2 000 kr) och ränta enligt punkten 3 utgår på den överskjutande delen (d v s beloppet över 2 000 kr). Även för det räntefria lånet uttas en uppläggningsavgift enligt punkten 5, d v s med 200 kr. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta för det räntefria lånet enligt punkten 10. Även avgift för betalningspåminnelse om 60 kr debiteras.

Dröjsmålsränta. Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kreditgivaren betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med 30 % per år. Ersättning ska också betalas, med 60 kronor för skriftlig betalningspåminnelse, med 180 kr för inkassobrev och 170 kr för upprättande av amorteringsplan.