PAXO Snabblån

Paxo snabblån kan du ta mellan 500 kr och 5 000 kr. Låneutbetalningar sköts under veckans alla dagar.

Låna pengar hos PAXO Krav på dig som låntagare:
 • Minst 20 år
 • Taxerad inkomst
 • Inga betalningsanmärkningar
Uppgifter om Paxo:
 • Paxo Finans AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm
 • 08-120 966 00
 • info@paxo.se
 • Webbsida: paxo.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • 125 kr
 • 245 kr
 • 395 kr
 • 545 kr
 • 696 kr
 • 845 kr
Gå vidare till Paxo

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 5 000 kronor i 30 dagar med en lånekostnad på 845 kronor blir det totala beloppet att återbetala 5 845 kronor. Det ger en effektiv ränta på 568%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR PAXO Fullständiga villkor för Paxo

Ränta och avgifter. För lånet är Kredittagaren skyldig att erlägga de räntor och eventuella avgifter som vid var tidpunkt framgår av aktuell prislista på Kreditgivarens hemsida. Räntan som tillämpas är fast och ändras inte under avtalstiden.

Kreditgivaren kan under avtalstiden besluta om ändring av räntor och eventuella avgifter, dock ej ändringar som kan anses vara till nackdel för Kredittagaren. Dessa ändringar publiceras på Kreditgivarens hemsida.

Kredittagaren ska ersätta de kostnader som uppkommer för att bevaka och driva in Kreditgivarens fordran hos Kredittagaren eller annan betalningsskyldig.

Förlängning av lån. Kredittagaren har hos Kreditgivaren möjlighet att innan den ordinarie förfallodagen förlänga låneavtalet med 30 dagar genom att betala en förlängningsavgift. Förlängning av låneavtalet görs genom inbetalande av förlängningsavgift motsvarande lånets ränta och eventuella avgifter fram till och med förfallodagen. Förlängning kan göras fram till lånets förfallodag. Förlängning sker enligt de villkor som av Kreditgivaren vid var tid tillämpas för beviljande av nytt lån enligt ordinarie prislista.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att göra förnyad kreditprövning inklusive att inhämta kreditupplysning vid Kredittagarens förlängning av låneavtalet. Kreditgivaren ska senast en vecka innan nästa återbetalningstillfälle informera Kredittagaren om möjligheterna till förlängning.

Återbetalning. Hela krediten, jämte upplupen ränta och eventuella avgifter ska vara betalad på förfallodatumen som anges i relevant faktura. Betalning ska ske till det av Kreditgivaren angivna bank- eller plusgirokontot. Om Kredittagaren betalar ett för stort belopp, ska Kreditgivaren inom 14 dagar återbetala det överskjutande beloppet om det är minst tio kronor.

Fakturan skickas till en av Kredittagaren uppgiven e-postadress. Kredittagaren har även möjlighet att hämta fakturan genom formulär på hemsidan.

Om fakturans förfallodatum inte är en bankdag ska betalningen vara Kreditgivaren tillhanda senast närmaste påföljande bankdag. Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, julafton, midsommarafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Om lånet inte betalas tillbaka i tid har Kreditgivaren rätt att ta ut en (1) påminnelseavgift om 60 kr. Kreditgivaren har även rätt att på förfallet belopp, vilket utöver fakturabeloppet inkluderar eventuella inkassokostnader etc., debitera en dröjsmålsränta om 2,5 % per påbörjad månad utöver ordinarie ränta tills dess att betalning skett.

Indrivning och inkasso. Om inte betalning har skett efter påminnelse, har Kreditgivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid lagstadgande inkassoavgifter kan komma att åläggas Kredittagaren.